Tag: WIOŚ

Raport o stanie środowiska

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku możemy znaleźć coroczny raport o stanie środowiska w województwie pomorskim. Podczas badań dotyczących stanu powietrza atmosferycznego analizowano następujące zanieczyszczenia: -dwutlenek siarki -dwutlenek azotu -tlenek węgla -benzen -pył zawieszony PM10 (w tym arsen, ołów, kadm, nikiel, benzo(a)piren) -pył zawieszony PM2,5 -ozon.   Biorąc pod uwagę kryterium Ochrony read more »