STATUT 

Koła Naukowego Ochrony Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 

Postanowienia ogólne 

 1. Koło Naukowe pod pełną nazwą Koło Naukowe Ochrony Środowiska Wydziału Chemii  Uniwersytetu Gdańskiego, jest uczelnianą organizacją studencką i w rozumieniu ustawy „Prawo  o szkolnictwie wyższym” zwane dalej Kołem. 
 2. Koło działa na podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018 r. oraz  Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
 3. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu „KNOŚ”, „KNOŚ UG” lub „Koło Naukowe  Ochrony Środowiska UG”. 
 4. Koło może posługiwać się własnym logotypem lub pieczęcią. Wzór logotypu oraz pieczęci  stanowi załącznik do niniejszego statutu. 
 5. Przynależność do Koła jest dobrowolna. 
 6. Siedziba Koła znajduje się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Wita Stwosza 63 80- 308 Gdańsk, pokój F119. 
 7. Opiekunem naukowym Koła jest nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Chemii.
 8. Koło może posiadać opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym Koła może być  pracownik zatrudniony na Wydziale Chemii lub doktorant Wydziału Chemii. 
 9. Opiekunów Koła powołuje właściwy Dziekan Wydziału Chemii. 
 10. Opiekunowie Koła mogą zostać zmienieni na Walnym Zebraniu Członków KNOŚ z ponad połową  głosów członków zwyczajnych. 
 11. Opiekunowie Koła działają jako organ doradczy i wspomagający Koło. 
 12. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w Zebraniach Członków Koła  i posiedzeniach Zarządu Koła. 
 • 2

Cele i zadania Koła 

 1. Celami Koła są: 
 2. rozwijanie życia naukowego wśród studentów, 
 3. poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,
 4. reprezentowanie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego poza murami uczelni,
 5. popularyzacja nauk chemicznych i wiedzy ekologicznej,

 

 1. współpraca z innymi organizacjami studenckimi Uniwersytetu Gdańskiego jak i innymi  organizacjami w kraju i zagranicą, 
 2. rozwijanie umiejętności organizacyjnych członków Koła, 
 3. zrzeszanie osób zainteresowanych tematyką chemiczną oraz ochrony środowiska,
 4. i inne cele zgodne z kierunkiem działalności Koła. 
 1. Koło realizuje cele o których mowa w §2 poprzez: 
 2. organizację spotkań naukowych, warsztatów i konferencji, 
 3. prowadzenie badań naukowych, 
 4. współpracę przy organizacji wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim, 
 5. współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, 
 6. i inne środki zgodne z kierunkiem działalności Koła. 
 7. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
 8. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych organizacji może zostać powierzona  osobom i podmiotom trzecim z zastrzeżeniem przepisów Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z  dnia 20 lipca 2018 r. oraz Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Finanse i źródła finansowania

 1. Do realizacji celów, o których mowa w §2 i §3, Koło może posiadać różne źródła finansowania w  szczególności pochodzące z: 
 2. dotacji władz Uczelni, Wydziału Chemii i Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
 3. darowizn przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych oraz osób prywatnych,
 4. finansowe nagrody przyznane Kołu, 
 5. dochody z wydarzeń organizowanych przez Koło, 
 6. dobrowolne składki członkowskie. 
 7. Koło może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

 

 

 

 • 5

Struktura organizacyjna Koła

 1. Organami władzy w Kole są: 
 2. a) Walne Zebranie Członków, 
 3. b) Zarząd w skład którego wchodzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący. 

 • 6

Walne zebranie członków

 1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą: 
 2. a) Zarząd, 
 3. b) Członkowie zwyczajni. 
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 
 5. na żądanie 1/3 wszystkich członków, 
 6. przynajmniej raz w każdym roku akademickim, 
 7. na wniosek przewodniczącego Koła, 
 8. na wniosek opiekuna Koła. 
 9. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie później niż  na 7 dni przed terminem zebrania. 
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące, o ile w obradach uczestnicy co najmniej ½  członków zwyczajnych Koła. 
 11. W przypadku braku stwierdzenia wymaganego kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin  posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez  względu na kworum. 
 12. W przypadku braku odmiennych uregulowań Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały  zwykłą większością głosów. W przypadku remisu, decyzję podejmuje Przewodniczący Koła.
 13. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół sporządza i podpisuje aktualnie  urzędujący Zarząd Koła oraz Opiekun naukowy Koła. 
 14. W sytuacjach nadzwyczajnych obrady Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się w formie  zdalnej.

 

 • 7

Zarząd

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Koła. 
 2. Przewodniczący Koła wybierany jest na Walnym Zebraniu Koła na jeden rok akademicki.
 3. Stanowisko Przewodniczące Koła i kadencja Przewodniczącego Koła zostaje przedłużona o dodatkowy rok w przypadku braku wniosku o zmianę lub braku innego kandydata. Kadencja może być wybierana ponownie dwukrotnie.
 4. Wybory Zarządu Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 5. Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za działalność Koła przed władzami Uniwersytetu  Gdańskiego. 
 6. Z przyczyn losowych, rezygnacja z kadencji Zarządu w czasie jego trwania, dokonuje się na  Walnym Zebraniu Członków. 
 • 8
 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
 2. kierowanie działalnością Koła, 
 3. nadzór nad realizacją planu działalności, 
 4. reprezentowanie Koła oraz Uniwersytetu Gdańskiego, 
 5. przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych przez  obowiązujące na Uczelni akty prawne, 
 6. składanie sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków,
 7. administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła,
 8. prowadzenie rejestru członków, 
 9. powoływanie sekcji Koła, 
 10. powoływanie członków wspierających Koło, 
 11. obowiązek pobierania oraz zarządzania kluczem do laboratorium G137 Koła Naukowego  Ochrony Środowiska Wydziału Chemii UG. 
 • 10
 1. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie  zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków, w obecności co najmniej 1/3 ilości  członków zwyczajnych. 
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Koła.

 

 • 11
 1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej  działalności. 
 2. Absolutorium z działalności udzielane jest przez Walne Zebranie Członków. 

 

 • 12

Członkostwo w Kole 

 1. Członkowie Koła dzielą się na: 
 2. Zwyczajnych, 
 3. Wspierających. 
 4. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać student Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego  lub drugiego stopnia niezależnie od kierunku i trybu studiów. 
 5. Członkiem wspierającym może zostać: 
 6. student z Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 
 7. każda osoba związana z Uniwersytetem Gdańskim wyrażająca chęć realizacji statutowych celów Koła.
 8. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny, z wyjątkiem biernego i czynnego  prawa wyborczego do władz Koła i zmian statutowych oraz do dostępu do infrastruktury Uczelni.
 9. Jeśli członek zwyczajny ukończy studia pierwszego stopnia i w tym samy roku będzie kontynuował  studia na drugim stopniu, nie traci członkostwa Koła. 
 • 13 
 1. Utrata członkostwa następuje wskutek: 
 2. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Koła, 
 3. na skutek utraty przez członka zwyczajnego statusu studenta/doktoranta,
 4. braku zaangażowania w prace Koła, 
 5. na pisemny wniosek członka. 
 6. Od decyzji podjętej przez Zarząd na podstawie ust. 1 pkt a – c niniejszego paragrafu przysługuje  odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 • 15 

Prawa i obowiązki członków 

 1. Członkowie mają obowiązek: 
 2. postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uczelni,
 3. postępowania zgodnego ze statutem Koła, 
 4. aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła, 
 5. uczestnictwa w spotkaniach Koła, 
 6. stosowania się do uchwał zarządu Koła, 
 7. godnego reprezentowania Koła oraz Uczelni, 
 8. rzetelnego spełniania przyjętych obowiązków, 
 9. wywiązywanie się z zadań zleconych przez Dziekana Wydziału Chemii, Opiekuna naukowego  i Zarząd KNOŚ. 
 • 16 
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego, 
 3. udziału we wszystkich formach działalności Koła, 
 4. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, 
 5. wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła, 
 6. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz zarządu Koła,
 7. korzystania z wszelkich dostępnych Kołu środków. 
 8. pobierania klucza do pokoju Koła oraz korzystania z niego, 
 9. pobierania klucza do laboratorium Koła oraz korzystania z niego za zgodą Zarządu Koła,  opiekuna Koła lub opiekuna pomocniczego Koła. 

 

 • 17 

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rektora W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy  prawa oraz ustawy i regulaminy obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim.  

Załączniki: 

 1. Wzór logotypu oraz pieczęci Koła.