Raport o stanie środowiska

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku możemy znaleźć coroczny raport o stanie środowiska w województwie pomorskim.

Podczas badań dotyczących stanu powietrza atmosferycznego analizowano następujące zanieczyszczenia:

-dwutlenek siarki

-dwutlenek azotu

-tlenek węgla

-benzen

-pył zawieszony PM10 (w tym arsen, ołów, kadm, nikiel, benzo(a)piren)

-pył zawieszony PM2,5

-ozon.

 

Biorąc pod uwagę kryterium Ochrony Zdrowia dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, i benzen nie przekraczają dopuszczalnych norm. Najwyższe stężenie tlenku węgla jest w Starogardzie Gdańskim, jednak nie przekracza norm.

W przypadku analizy pyłu PM10 wyznacza się poziomy dopuszczalne stężenia średniorocznego i średniodobowego. We wszystkich stacjach pomiarowych odnotowano dni z przekroczeniami norm, dopuszczalne jest jednak jego przekroczenie do 35 dni w ciągu roku. Na trzech stacjach :  w Wejherowie, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim odnotowano przekroczenia wynoszące więcej niż 35 dni. Dla aglomeracji trójmiejskiej nie zaobserwowano przekroczeń.

Benzo(a)piren występujący w pyle PM10 kilkakrotnie przewyższa normy z kryterium ochrony zdrowia. Jego stężenie jest jednak niższe niż w latach ubiegłych.  W Gać, Gdyni i Władysławowie odnotowano najniższe stężenia tej rakotwórczej substancji.

Średnioroczne przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM2,5 obserwowane są na stacji pomiarowej w Kościerzynie.

Przekroczenia docelowego poziomu benzo(a)piranu i pyłu zawieszonego wykazują sezonową zmienność stężeń,  najwyższe stężenie odnotowuje się w okresie grzewczym jest to spowodowane tzw. niską emisją.

W przypadku ozonu nieprzekraczane są normy docelowe, jednakże problemem staję się osiągnięcie do roku 2020 celu dotyczącego obniżenia stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym.

فروشگاه اینترنتی ارزان آگهی رایگان املاک منطقه 22

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *